Integrált Irányítási Rendszer

Társaságunk feladata, hogy működése során megfeleljen az egyre magasabb szintű vevői, fogyasztói, tulajdonosi elvárásoknak és minőségi követelményeknek.

Alapvető célunk a Vevők, Fogyasztók által támasztott igényeknek való megfelelés egy olyan magas színvonalú vezetési, irányítási rendszer révén, amelynek középpontjában mindenkor a minőség áll.

A minőség és a környezetvédelem iránti elkötelezettség jegyében, a környezeti állapot folyamatos, tervszerű javítására irányuló törekvés szellemében, az energiahatékonyság növelése, valamint az alkalmazottak egészségének megóvása érdekében Társaságunk olyan Integrált Irányítási Rendszert épített ki, vezetett be, mely egységes keretben szabályozza az ISO 9001, az ISO 14001, az ISO 50001 és az MSZ 28001 szabvány előírásai szerinti működést. Célunk az volt, hogy olyan szabályozási rendszert alakítsunk ki, amely magában foglalja a Társaság valamennyi folyamatát.

Társaságunk Integrált Irányítási Rendszerét a DNV GL Business Assurance Magyarország Kft. tanúsította. A tanúsítványok érvényességi területe:

·  Hő- és villamos energia, sótalanított víz, lágyvíz, ivóvíz, iparivíz, turbólevegő előállítás és szolgáltatás.

 • Földgáz, kamragáz, kohógáz és egyéb ipari gáz szolgáltatás.
 • Gáz-, gőz-, víz-, csatorna- és villamos hálózatok, berendezések karbantartása, javítása és szerelése.
 • Földgáz- és villamosenergia-kereskedelem.

Társaságunk célkitűzése a kialakított és tanúsított Integrált Irányítási Rendszer folyamatos, hatékony, hibamentes üzemeltetése, valamint a műszaki-, technikai-, technológiai innováció.

Társaságunk továbbá az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet, valamint a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I.5.) NGM rendelet előírásainak megfelelően kialakított, bevezetett és tanúsított rendszereket működtet, melyeket a TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsított.


Integrált Irányítási Rendszer Politika

Társaságunk energiatermelő és szolgáltató tevékenysége során maximálisan figyelembe veszi környezete, a Vevők, Fogyasztók, tulajdonosok, alkalmazottak, valamint a további érdekelt felek igényeit és elvárásait. A saját magunkkal szemben támasztott minőségi követelmények a Társaság működésének legszigorúbb kritériumai.

Minden munkatársunk felelős az általa végzett munka minőségéért.

Arra törekszünk, hogy az általunk előállított energetikai termékek és a nyújtott szolgáltatások a Társaságunk nevéhez kötődően a megbízhatóságot, a kiszámíthatóságot, a magas műszaki színvonalat jelentsék.

Tudatában vagyunk annak, hogy az energetikai termékek előállítása és az azokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásaink szakmailag magas szinten tartása nem lehetséges az egészséges és biztonságos munkakörnyezet kialakítása, a természeti környezet megóvása, energiahatékony működés nélkül.

A tevékenységeinkhez felhasznált anyag- és energiamennyiség optimalizálásával, a természeti erőforrások kímélésével, valamint a környezetterhelés mérséklésével tovább kívánjuk javítani környezeti- és energiateljesítményünket.

Jelmondatunk: „A MINŐSÉG A FEJEKBEN KEZDŐDIK"

Társaságunk elkötelezi magát, hogy:

 • tevékenysége, termékei, és a szolgáltatásai a jogszabályi, hatósági és egyéb előírások, valamint a szerződéses kötelezettségek követelményeit teljesíti,
 • a számára előírt kötelezettségek figyelembevétele mellett az előállított energetikai termékek és szolgáltatások minőségét és annak állandóságát biztosítja,
 • az egészség- és környezetkárosító hatások kiküszöbölése érdekében az állandó fejlesztésre, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt,
 • az energiahatékonyság folyamatos növelését fontos feladatnak tekinti, ennek érdekében a jelentős energiafelhasználással- fogyasztással járó tevékenységeit megkülönböztetett figyelemmel kíséri,
 • támogatja azon berendezések, szolgáltatások beszerzését, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez,
 • a kitűzött céljaink eléréséhez biztosítja a szükséges információ- és erőforrásokat,
 • a munkatársak minőség-, környezet- és energiatudatos magatartásának kialakítását, felelősségtudatának növelését képzésekkel, oktatásokkal segíti elő, és folyamatosan tudatosítja szerepük fontosságát a munkahelyi egészségvédelem és biztonság helyes gyakorlatának megvalósításában,
 • nyitott, hatékony kommunikációt folytatunk külső és belső érdekelt feleinkkel. 
Az ISD POWER Kft. vezetősége fenntartja és folyamatosan fejleszti Integrált Irányítási Rendszerét. Folyamatinkat a kockázatok figyelembe vételével tervezzük, megfigyeljük, mérjük, elemezzük és összevetjük a célkitűzésekkel.
Törekszünk a felmerülő kérdések gondos mérlegelés alapján és konszenzus útján történő megoldására, és olyan intézkedések bevezetésére, amelyek csökkentik a problémák bekövetkezésének valószínűségét.
A kitűzött célok megvalósításához biztosítja a rendszer működtetésének feltételeit, aktívan és teljes felelősséggel részt vesz az Integrált Irányítási Rendszer Politika megvalósításában, és elvárja a Társaság minden munkavállalójától, hogy azonosuljon vele, és betartsa az abban foglaltakat.
 
Dunaújváros, 2017. november 10.
 
                                                                                                             Evgeny Tankhilevich
                                                                                                                      ügyvezető